top of page
julgivenfest 2023 overview a-hall.jpg
Info om föreningen

Om Interkultur i Lund

Formalia

Interkultur i Lund

Arkivgatan 32

223 59 Lund

info@interkultur.nu

Organisationsnummer 802542-5979

Bankgiro 122-7487

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att verka för ett välkomnande lokalsamhälle där alla nya Lundabor får möjlighet att etablera sig och utvecklas till trygga, självständiga och medskapande samhällsmedborgare.

 

Detta innefattar att:

-       Nya Lundabor ska känna sig välkomnade och få stöd i processen av att etablera sig inom lokalsamhället;

-       Nya Lundabor ska involveras i lokalsamhällets sociala gemenskap;

-       Nya Lundabor ska känna trygghet som en grund för att kunna utveckla självständighet och kreativitet;

-       Barn till nya Lundabor ska få möjlighet att skapa sig en framgångsrik livsutveckling och kunna drömma om sin framtid;

-       Nya Lundabors levnadsvillkor och behov ska beaktas som en del av lokalsamhällets utveckling;

-       Nya Lundabor ska få vägledning och stöd i hantering av livsutmaningar, med bas i föreningens värderingar.

 

I detta verkar föreningen för att samla såväl nya som etablerade Lundabor, för att arbeta med ömsesidig integration och för att öka kunskapen om demokratiska arbetssätt. 

Bakgrund

Idén om en förening för nya Lundabor utvecklades inom IK Eos sociala hållbarhetsprogram Eos Cares, som en del av ett MUCF-projekt inom utlysningen Stärka Demokrati. Eos Cares har sedan 2016 arbetat för att samla nya Lundabor genom olika typer av sociala aktiviteter, språkträning och stödverksamhet. Genom en egen förening kan nya Lundabor bjudas in till att bli medlemmar och organisera sig för att utforma verksamheter som motsvarar behov och intressen. Detta stärker även möjligheter att utveckla förståelse för det svenska föreningslivet och dess funktion inom det demokratiska civilsamhället.

 

Målgrupper

Föreningen har två huvudsakliga målgrupper:

- “Nya Lundabor”, dvs personer oavsett härkomst, som är i processen av att etablera sig i lokalsamhället i Lund eller omkringliggande kommuner.

- “Brobyggare”, dvs samhällsengagerade personer som redan är etablerade i lokalsamhället, och som på olika sätt vill träffa, stötta och lära känna nya Lundabor.

Ställningstaganden

Föreningen Interkultur är en del av det svenska samhället, och verkar med detta för medvetenhet om och följsamhet av svensk lag bland alla våra medlemmar och som en grund för all vår verksamhet. Föreningen verkar även för medvetenhet om svenska normer, värderingar och praxis, och vill bidra till en konstruktiv diskussion om tillämpningen av dessa.

 

Föreningen är partipolitiskt obunden, men kan uttrycka politiska åsikter och ställningstaganden som går i linje med föreningens vision, syfte och värderingar. Samverkan kan ske med politiska partier som vill involvera föreningens medlemmar i det demokratiska samtalet och lära sig om deras behov och intressen.

 

Föreningen är religiöst obunden och tar inte ställning i frågeställningar av enbart religiös karaktär.

Stadgar

Stadgar för föreningen Interkultur i Lund finns att läsa här.

Stadgar för föreningen Interkultur i Lund BUF (Barn- och Ungdomsförening) finns att läsa här.

Nya Lundabor
Metod

Metod

BILD 1: Föreningens integrationsarbete bygger på integrationsmodellen som utvecklats inom Eos Cares. Modellen är en kartläggning av de behov som ingår i processen mot att bli en medskapande samhällsmedborgare. Genom en analys av i vilken utsträckning som dessa behov möts av kommun och andra aktörer kan tydliggöras vad som är mest prioriterat för Interkultur att tillhandahålla.

BILD 2: Hälsokurvan från MILSA visar hur nyanländas hälsa, välbefinnande och energinivå påverkas av processen av etablering i Sverige. Noterbart är att hälsokurvan kan vända uppåt redan i Välkomnande-fasen - lila streckade linjen - förutsatt att de behov som är aktuella här kan mötas. 

För att frysa bildflödet, klicka på bilden och navigera därefter med pilarna.

Slide1.png
Värderingar

Värderingar

Föreningens värderingar är ett urval av personliga egenskaper, som är särskilt viktiga i hanteringen av de livsutmaningar som kommer med processen av att etablera sig i det svenska samhället. 

 

Självständighet

Att ta kontroll över sin egen utveckling och sitt välmående, att sätta upp mål och arbeta för att uppnå dem, och att hålla fokus på det som man själv kan påverka. 

 

Öppenhet

Att ha förståelse för nya perspektiv, och kunna anpassa sig till de förutsättningar som råder inom det nya samhälle man är en del av.

 

Nyfikenhet

Att som grundinställning söka lärdomar i alla situationer, att hålla sig informerad och uppskatta utveckling av kunskaper, och att vara intresserad av människor man möter. 

 

Hjälpsamhet

Den som hjälper andra är också tacksam för andra att hjälpa. Genom att hjälpa, bidra och dela med sig av tid, energi och kunskaper så skapar man positiva sammanhang som i sin tur skapar möjligheter till utveckling.

 

Genom att vägleda våra medlemmar utifrån dessa värderingar vill vi ge dem förutsättningar att bli framgångsrika i sin utveckling mot att bli integrerade samhällsmedborgare och, om så önskas, svenska medborgare.

bottom of page